Portal d'empreses i ocupació
centre de negocis
Notícies i actualitat

Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa

Publicació Ordre de bases per a la concessió de subvencions per al finançament
DOGC l’ORDRE EMC/153/2017, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn  (PISPE), http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7414/1625860.pdf

 

Un cop publicada l’Ordre, la previsió és que en breu surti la convocatòria, a partir de la publicació de la convocatòria tindreu 15 dies naturals a comptar del següent de la publicació, per presentar les sol·licituds. A la base  7 de l’Annex 1 de l’Ordre de bases trobareu la documentació a presentar amb la sol·licitud.